[etoys-notify] [SVN][1982] Commit from Sugar Labs: Translation System by user cjl.: 60 of 64 messages translated (0 fuzzy).

commits at etoys.squeak.org commits at etoys.squeak.org
Tue Jul 2 00:39:58 EDT 2013


Repository: http://etoys.squeak.org/svn

Revision: 1982
Author:   pootle
Date:     2013-07-02 04:39:57 +0000 (Tue, 02 Jul 2013)
Log Message:
-----------
Commit from Sugar Labs: Translation System by user cjl.: 60 of 64 messages translated (0 fuzzy).

Modified Paths:
--------------
    trunk/po/hy/Protocols.po

-------------- next part --------------
Modified: trunk/po/hy/Protocols.po
===================================================================
--- trunk/po/hy/Protocols.po	2013-07-02 04:39:46 UTC (rev 1981)
+++ trunk/po/hy/Protocols.po	2013-07-02 04:39:57 UTC (rev 1982)
@@ -2,7 +2,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-08-31 22:08-0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-25 00:55-0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-12-08 04:53+0200\n"
 "Last-Translator: Chris <cjl at laptop.org>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
@@ -13,7 +13,7 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
 "X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
 "X-Etoys-Domain: Protocols\n"
-"X-Etoys-SystemVersion: etoys4.1.2 of 31 August 2011 update 2397\n"
+"X-Etoys-SystemVersion: etoys5.0 of 25 June 2012 update 2407\n"
 
 #: Protocols-Kernel,ObjectWithDocumentation>>editDescription
 msgid "Kindly edit the description"
@@ -28,14 +28,18 @@
 msgstr "սլաք"
 
 #: Protocols-Kernel,Vocabulary_class>>initializeStandardVocabularies
+msgid "bottom"
+msgstr ""
+
+#: Protocols-Kernel,Vocabulary_class>>initializeStandardVocabularies
 msgid "bottom center"
 msgstr "ներքևից դեպի լենտրոն"
 
-#: Protocols-Kernel,Vocabulary_class>>initializeStandardVocabularies
+#: Protocols-Kernel,Vocabulary_class>>initializeStandardVocabularies,Vocabulary_class>>initializeStandardVocabularies
 msgid "bottom left"
 msgstr "ներքևի ձախ մասում"
 
-#: Protocols-Kernel,Vocabulary_class>>initializeStandardVocabularies,Vocabulary_class>>initializeStandardVocabularies
+#: Protocols-Kernel,Vocabulary_class>>initializeStandardVocabularies,Vocabulary_class>>initializeStandardVocabularies,Vocabulary_class>>initializeStandardVocabularies
 msgid "bottom right"
 msgstr "ներքևի աջ մասում"
 
@@ -120,6 +124,10 @@
 msgstr "հաստատված"
 
 #: Protocols-Kernel,Vocabulary_class>>initializeStandardVocabularies
+msgid "left"
+msgstr ""
+
+#: Protocols-Kernel,Vocabulary_class>>initializeStandardVocabularies
 msgid "left center"
 msgstr "ձախից կենտրոն"
 
@@ -156,6 +164,10 @@
 msgstr "բարձրացած"
 
 #: Protocols-Kernel,Vocabulary_class>>initializeStandardVocabularies
+msgid "right"
+msgstr ""
+
+#: Protocols-Kernel,Vocabulary_class>>initializeStandardVocabularies
 msgid "right center"
 msgstr "աջից կենտրոն"
 
@@ -188,14 +200,18 @@
 msgstr "ամրացնել"
 
 #: Protocols-Kernel,Vocabulary_class>>initializeStandardVocabularies
+msgid "top"
+msgstr ""
+
+#: Protocols-Kernel,Vocabulary_class>>initializeStandardVocabularies
 msgid "top center"
 msgstr "վերևից կենտրոն"
 
-#: Protocols-Kernel,Vocabulary_class>>initializeStandardVocabularies,Vocabulary_class>>initializeStandardVocabularies
+#: Protocols-Kernel,Vocabulary_class>>initializeStandardVocabularies,Vocabulary_class>>initializeStandardVocabularies,Vocabulary_class>>initializeStandardVocabularies
 msgid "top left"
 msgstr "վերևից ձախ"
 
-#: Protocols-Kernel,Vocabulary_class>>initializeStandardVocabularies
+#: Protocols-Kernel,Vocabulary_class>>initializeStandardVocabularies,Vocabulary_class>>initializeStandardVocabularies
 msgid "top right"
 msgstr "վերևից աջ"
 
@@ -262,3 +278,15 @@
 msgstr ""
 "Ցույց տալ, թե որքան տասնորդական կետի դիրքեր պետք է ցուցադրվեն, փոփոխության "
 "դրսևորման ժամանակ"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "bottomLeft"
+#~ msgstr "ներքևի ձախ մասում"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "topLeft"
+#~ msgstr "վերևից ձախ"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "topRight"
+#~ msgstr "վերևից աջ"


More information about the etoys-notify mailing list