[etoys-notify] [SVN][1969] Commit from Sugar Labs: Translation System by user cjl.: 724 of 732 messages translated (2 fuzzy).

commits at etoys.squeak.org commits at etoys.squeak.org
Tue Jul 2 00:34:33 EDT 2013


Repository: http://etoys.squeak.org/svn

Revision: 1969
Author:   pootle
Date:     2013-07-02 04:34:32 +0000 (Tue, 02 Jul 2013)
Log Message:
-----------
Commit from Sugar Labs: Translation System by user cjl.: 724 of 732 messages translated (2 fuzzy).

Modified Paths:
--------------
    trunk/po/hy/Etoys.po

-------------- next part --------------
Modified: trunk/po/hy/Etoys.po
===================================================================
--- trunk/po/hy/Etoys.po	2013-07-02 04:34:15 UTC (rev 1968)
+++ trunk/po/hy/Etoys.po	2013-07-02 04:34:32 UTC (rev 1969)
@@ -2,8 +2,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-08-31 22:08-0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-02-27 19:45+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-25 00:55-0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-07-02 05:56+0200\n"
 "Last-Translator: Chris <cjl at laptop.org>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
 "Language: hy\n"
@@ -13,14 +13,14 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
 "X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
 "X-Etoys-Domain: Etoys\n"
-"X-Etoys-SystemVersion: etoys4.1.2 of 31 August 2011 update 2397\n"
+"X-Etoys-SystemVersion: etoys5.0 of 25 June 2012 update 2407\n"
 
-#: Language name as you'd like it to appear in the Languages menu
+#: ATTENTION TRANSLATORS! This should be the name of your language as you would like it to appear in the Languages menu, e.g. "Español" or "English"
 msgid "Language-Name"
 msgstr "Հայերեն"
 
 # LTR
-#: Directionality of language
+#: ATTENTION TRANSLATORS! Put in the directionality of your language, that is "LTR" for left-to-right or "RTL" for right-to-left
 msgid "Language-Direction"
 msgstr "LTR"
 
@@ -70,6 +70,23 @@
 msgid "Please a new label for this button"
 msgstr "Մուտքագրեք նոր պիտակ այս կոճակի համար"
 
+#: Etoys-Buttons,ScriptOpeningButtonMorph>>bringUpToDate
+msgid "show or hide the script named {1} in the object named {2} "
+msgstr ""
+"ցուցադրել կամ թաքցնել {1} անվանումով ձեռագիրը {2} անվանումով օբյեկտի մեջ "
+
+#: Etoys-Calendar,CalendarMorph_class>>descriptionForPartsBin
+msgid "A scriptable calendar"
+msgstr ""
+
+#: Etoys-Calendar,CalendarMorph_class>>descriptionForPartsBin
+msgid "Calendar"
+msgstr "Օրացույց"
+
+#: Etoys-Calendar,CalendarMorph_class>>descriptionForPartsBin
+msgid "Just for Fun"
+msgstr "Զվարճանքի համար"
+
 #: Etoys-Experimental,EToyCommunicatorMorph_class>>instanceReport
 msgid "IP Address\\Project\\Owner"
 msgstr "IP Հասցե\\Ծրագիր\\Տնօրինող"
@@ -99,21 +116,9 @@
 msgstr "Նկարագրություն"
 
 #: Etoys-Experimental,EToyProjectDetailsMorph>>fieldToDetailsMappings
-msgid "Region"
-msgstr "Շրջան"
-
-#: Etoys-Experimental,EToyProjectDetailsMorph>>fieldToDetailsMappings
-msgid "Subject"
-msgstr "Թեմա"
-
-#: Etoys-Experimental,EToyProjectDetailsMorph>>fieldToDetailsMappings
 msgid "Tags"
 msgstr "Պիտակներ"
 
-#: Etoys-Experimental,EToyProjectDetailsMorph>>fieldToDetailsMappings
-msgid "Target Age"
-msgstr "Նպատակային տարիքը"
-
 #: Etoys-Experimental,EToyProjectDetailsMorph>>rebuild
 msgid "Please describe this project"
 msgstr "Նկարագրեք այս ծրագիրը"
@@ -140,7 +145,7 @@
 msgid "Enter things to search for"
 msgstr "Մուտքագրել որոնման ենթակա նյութի տվյալները:"
 
-#: Etoys-Experimental,EToyProjectRenamerMorph>>cancelButton,TextPropertiesMorph>>rebuild
+#: Etoys-Experimental,EToyProjectRenamerMorph>>cancelButton,NewVariableDialogMorph>>rebuild,TextPropertiesMorph>>rebuild
 msgid "Cancel"
 msgstr "Չեղարկել"
 
@@ -379,22 +384,14 @@
 msgstr "միացնել կամ անջատել տեքստի ավտոմատ տեղափոխումը"
 
 #: Etoys-Experimental,TextPropertiesMorph>>rebuild
-msgid "Accept"
-msgstr "Ընդունել"
-
-#: Etoys-Experimental,TextPropertiesMorph>>rebuild
 msgid "B"
-msgstr "B"
+msgstr "Բ"
 
 #: Etoys-Experimental,TextPropertiesMorph>>rebuild
 msgid "bold text"
 msgstr "Թավ տեքստ"
 
 #: Etoys-Experimental,TextPropertiesMorph>>rebuild
-msgid "cancel changes made and close panel"
-msgstr "Չեղարկել կատարված փոփոխությունները և փակել վահանակը"
-
-#: Etoys-Experimental,TextPropertiesMorph>>rebuild
 msgid "decrease kern"
 msgstr "Փոքրացնել տառատեսակը"
 
@@ -423,20 +420,16 @@
 msgstr "Չափերի փոքրացում"
 
 #: Etoys-Experimental,TextPropertiesMorph>>rebuild
-msgid "keep changes made and close panel"
-msgstr "Պահպանել կատարված փոփոխությունները և փակել վահանակը"
-
-#: Etoys-Experimental,TextPropertiesMorph>>rebuild
 msgid "Main"
 msgstr "Հիմնական"
 
 #: Etoys-Experimental,TextPropertiesMorph>>rebuild
 msgid "N"
-msgstr "N"
+msgstr "Ն"
 
 #: Etoys-Experimental,TextPropertiesMorph>>rebuild
 msgid "n"
-msgstr "n"
+msgstr "ն"
 
 #: Etoys-Experimental,TextPropertiesMorph>>rebuild
 msgid "narrow text"
@@ -452,7 +445,7 @@
 
 #: Etoys-Experimental,TextPropertiesMorph>>rebuild
 msgid "S"
-msgstr "S"
+msgstr "Ս"
 
 #: Etoys-Experimental,TextPropertiesMorph>>rebuild
 msgid "Size"
@@ -468,21 +461,25 @@
 
 #: Etoys-Experimental,TextPropertiesMorph>>rebuild
 msgid "U"
-msgstr "U"
+msgstr "ՈՒ"
 
 #: Etoys-Experimental,TextPropertiesMorph>>rebuild
 msgid "underlined text"
 msgstr "ընդգծված տեքստ"
 
+#: Etoys-Input,KeyPressMorph>>changeCurrentKey
+msgid "Press new key"
+msgstr "Սեղմել նոր ստեղն"
+
+#: Etoys-Input,KeyPressMorph>>rebuild
+msgid "Key:"
+msgstr "Ստեղն`"
+
 #: Etoys-Protocols,EToyVocabulary_class>>masterOrderingOfCategorySymbols
 msgid "as object"
 msgstr "Որպես օբյեկտ"
 
 #: Etoys-Protocols,EToyVocabulary_class>>masterOrderingOfCategorySymbols
-msgid "basic"
-msgstr "Հիմնական"
-
-#: Etoys-Protocols,EToyVocabulary_class>>masterOrderingOfCategorySymbols
 msgid "drag & drop"
 msgstr "Սահեցնել ու թողնել"
 
@@ -490,7 +487,7 @@
 msgid "fill & border"
 msgstr "Գունավորում և եզրագիծ"
 
-#: Etoys-Protocols,EToyVocabulary_class>>masterOrderingOfCategorySymbols,StandardViewer>>likelyCategoryToShow
+#: Etoys-Protocols,EToyVocabulary_class>>masterOrderingOfCategorySymbols
 msgid "geometry"
 msgstr "Երկրաչափություն"
 
@@ -506,7 +503,7 @@
 msgid "more geometry"
 msgstr "Ավելի շատ երկրաչափություն"
 
-#: Etoys-Protocols,EToyVocabulary_class>>masterOrderingOfCategorySymbols,StandardViewer>>likelyCategoryToShow
+#: Etoys-Protocols,EToyVocabulary_class>>masterOrderingOfCategorySymbols
 msgid "motion"
 msgstr "Շարժ"
 
@@ -558,6 +555,27 @@
 msgid "empty script"
 msgstr "Դատարկ սցենար"
 
+#: Etoys-Scripting_Support,FollowingWatcher>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "fine-tune the position of this watcher relative to its chosen attachment edge"
+msgstr "Կարգավորել այս դիտորդի դիրքը համաձայն իր ընտրած կցման եզրի"
+
+#: Etoys-Scripting_Support,FollowingWatcher>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "offset (currently {1})"
+msgstr ""
+
+#: Etoys-Scripting_Support,FollowingWatcher>>attachmentEdgeString
+msgid "choose attachment edge (now {1})"
+msgstr "ընտրել կցման եզրը (այժմ{1})"
+
+#: Etoys-Scripting_Support,FollowingWatcher>>chooseOffset,FollowingWatcher>>chooseOffset
+msgid "error"
+msgstr "սխալ"
+
+#: Etoys-Scripting_Support,FollowingWatcher>>chooseOffset
+#, fuzzy
+msgid "offset"
+msgstr "Տեղաշարժ"
+
 #: Etoys-Scripting_Support,WatcherWrapper>>buildReadout:,WatcherWrapper>>reconstituteName
 msgid "{1}'s {2}"
 msgstr "{1}-ը {2} է"
@@ -655,7 +673,7 @@
 msgid "Repeat Tile"
 msgstr "կրկնել պատուհանիկը"
 
-#: Etoys-Scripting_Tiles,PhraseTileForTimesRepeat>>setupCostume,PhraseTileForTimesRepeat>>setupCostume,TimesRepeatMorph>>initialize,TimesRow>>initialize
+#: Etoys-Scripting_Tiles,PhraseTileForTimesRepeat>>setupCostume,PhraseTileForTimesRepeat>>setupCostume,TimesRepeatMorph>>initialize,TimesRepeatTile>>localeChanged,TimesRow>>initialize
 msgid "Repeat"
 msgstr "կրկնել"
 
@@ -692,10 +710,6 @@
 msgid "The name of the script to which this operation applies"
 msgstr "այն տառատեսակի անունը, որին վերաբերում է այս գործողությունը"
 
-#: Etoys-Scripting_Tiles,SoundReadoutTile>>soundNameFromUser
-msgid "Sounds"
-msgstr "ձայներ"
-
 #: Etoys-Scripting_Tiles,TileMorph_class>>defaultNameStemForInstances
 msgid "Tile"
 msgstr "պատուհանիկ"
@@ -727,7 +741,7 @@
 msgid "restore default tile"
 msgstr "վերականգնել ավտոմատ պատուհանիկը"
 
-#: Etoys-Scripting_Tiles,TimesRepeatTile>>initialize
+#: Etoys-Scripting_Tiles,TimesRepeatTile>>initialize,TimesRepeatTile>>localeChanged
 msgid "Do"
 msgstr "Կատարել"
 
@@ -735,7 +749,7 @@
 msgid "Script to repeat"
 msgstr "կրկնել գրատեսակը"
 
-#: Etoys-Scripting_Tiles,TimesRow>>initialize
+#: Etoys-Scripting_Tiles,TimesRepeatTile>>localeChanged,TimesRow>>initialize
 msgid "times"
 msgstr "անգամ"
 
@@ -755,7 +769,7 @@
 msgid "A tool showing all the players in your project"
 msgstr "Ցուցադրել ընթացիկ ծրագրի բոլոր մասնակիցներին"
 
-#: Etoys-Scripting,AllPlayersTool_class>>descriptionForPartsBin,AllScriptsTool_class>>descriptionForPartsBin
+#: Etoys-Scripting,AllPlayersTool_class>>descriptionForPartsBin,AllScriptsTool_class>>descriptionForPartsBin,ScriptableButton_class>>descriptionForPartsBin
 msgid "Scripting"
 msgstr "Տառատեսակներ"
 
@@ -945,7 +959,7 @@
 #: Etoys-Scripting,CategoryViewer>>addHeaderMorph
 msgid ""
 "remove this pane from the screen\n"
-"don't worry -- nothing will be lost!."
+"don't worry -- nothing will be lost!"
 msgstr ""
 "Հեռացնել այս վահանակը էկրանից\n"
 "Մի անհանգստացեք-- ոչինչ չի կորչի"
@@ -959,6 +973,10 @@
 msgid "category"
 msgstr "կարգը"
 
+#: Etoys-Scripting,CategoryViewer>>currentCategory,EToyVocabulary_class>>masterOrderingOfCategorySymbols
+msgid "basic"
+msgstr "Հիմնական"
+
 #: Etoys-Scripting,CategoryViewer>>infoButtonFor:,PlayerSurrogate>>rebuildRow
 msgid "Press here to get a menu"
 msgstr "Սեղմեք`ցանկը տեսնելու համար"
@@ -1068,6 +1086,63 @@
 msgid "Method"
 msgstr "մեթոդ"
 
+#: Etoys-Scripting,ModifyVariableDialogMorph>>title
+msgid "Modify variable"
+msgstr "փոխել փոփոխական մեծությունը"
+
+#: Etoys-Scripting,NewVariableDialogMorph>>addDecimalPlaces
+msgid "Decimal places:"
+msgstr "տասնորդական տեղեր`"
+
+#: Etoys-Scripting,NewVariableDialogMorph>>askUserForDecimalPlaces,Player>>setPrecisionFor:
+msgid "How many decimal places? (currently {1})"
+msgstr "Քանի՞ տասնորդական (ներկայումս {1})"
+
+#: Etoys-Scripting,NewVariableDialogMorph>>askUserForNewType
+msgid ""
+"Choose the TYPE\n"
+"for {1}\n"
+msgstr ""
+"Ընտրել ՏԵՍԱԿԸ \n"
+" {1}-ի \n"
+" համար\n"
+
+#: Etoys-Scripting,NewVariableDialogMorph>>askUserForNewType
+msgid ""
+"\n"
+"(currently {2})"
+msgstr ""
+"\n"
+"(ներկայումս {2})"
+
+#: Etoys-Scripting,NewVariableDialogMorph>>rebuild,TextPropertiesMorph>>rebuild
+msgid "Accept"
+msgstr "Ընդունել"
+
+#: Etoys-Scripting,NewVariableDialogMorph>>rebuild,TextPropertiesMorph>>rebuild
+msgid "cancel changes made and close panel"
+msgstr "Չեղարկել կատարված փոփոխությունները և փակել վահանակը"
+
+#: Etoys-Scripting,NewVariableDialogMorph>>rebuild,TextPropertiesMorph>>rebuild
+msgid "keep changes made and close panel"
+msgstr "Պահպանել կատարված փոփոխությունները և փակել վահանակը"
+
+#: Etoys-Scripting,NewVariableDialogMorph>>rebuild
+msgid "Name:"
+msgstr "Անուն`"
+
+#: Etoys-Scripting,NewVariableDialogMorph>>rebuild
+msgid "Type:"
+msgstr "Տեսակը`"
+
+#: Etoys-Scripting,NewVariableDialogMorph>>title
+msgid "Add new variable"
+msgstr "Ավելացնել նոր փոփոխական"
+
+#: Etoys-Scripting,NewVariableDialogMorph>>varName
+msgid "var"
+msgstr "փոփոխական"
+
 #: Etoys-Scripting,Player>>addIdiosyncraticMenuItemsTo:forSlotSymol:
 msgid "give me a copy now"
 msgstr "պատճենել հիմա"
@@ -1076,14 +1151,6 @@
 msgid "hand me a picture of pen trail"
 msgstr "ցույց տալ գրչահետքի պատկերը"
 
-#: Etoys-Scripting,Player>>addInstanceVariable
-msgid "name for new variable: "
-msgstr "նոր փոփոխականի անունը "
-
-#: Etoys-Scripting,Player>>addInstanceVariable
-msgid "var"
-msgstr "փոփոխական"
-
 #: Etoys-Scripting,Player>>basicBeNotZero:
 msgid ""
 "Dividing by zero makes a number too\n"
@@ -1115,7 +1182,7 @@
 "կիրառված է սցենարում"
 
 #: Etoys-Scripting,Player>>basicRenameSlot:newSlotName:
-msgid "Caution!  References in texutally coded scripts won't be renamed."
+msgid "Caution!  References in textually-coded scripts won't be renamed."
 msgstr ""
 "Ուշադրություն,  տեքստային կոդավորմամբ սցենաարներին վերաբերվող հղումները չեն "
 "վերանվանվում"
@@ -1138,23 +1205,6 @@
 "Ընտրել ցուցանշի ՏԵՍԱԿԸ \n"
 " (ներկայումս {1})"
 
-#: Etoys-Scripting,Player>>chooseSlotTypeFor:
-msgid ""
-"Choose the TYPE\n"
-"for {1}\n"
-msgstr ""
-"Ընտրել ՏԵՍԱԿԸ \n"
-" {1}-ի \n"
-" համար\n"
-
-#: Etoys-Scripting,Player>>chooseSlotTypeFor:
-msgid ""
-"\n"
-"(currently {2})"
-msgstr ""
-"\n"
-"(ներկայումս {2})"
-
 #: Etoys-Scripting,Player>>chooseUserSlot
 msgid "Please choose a variable"
 msgstr "Ընտրեք փոփոխականը"
@@ -1314,8 +1364,8 @@
 "որ ուզում եք ստանալ{2}-ի {1}ից"
 
 #: Etoys-Scripting,Player>>offerGetterTiles:
-msgid "sorry -- no slots of that type"
-msgstr "Ներեցե'ք, այդ կարգի մուտքեր չկան"
+msgid "sorry -- no variables of that type are available in this object"
+msgstr "ներողություն -- այդ տեսակի ոչ մի փոփոխական հասանելի չէ այս օբյեկտում"
 
 #: Etoys-Scripting,Player>>offerViewerMenuFor:event:
 msgid "Add a new script that will work for this object and all of its siblings"
@@ -1389,10 +1439,6 @@
 " տեքստային կոդավորում ունեն: Վերադարձեք սմասնիկներով կազմված սցենարին\n"
 " և կրկին փորձեք: Հայցում ենք Ձեր ներողամտությունը"
 
-#: Etoys-Scripting,Player>>renameSlot:
-msgid "New name for \""
-msgstr "նոր անվանում ...ի համար"
-
 #: Etoys-Scripting,Player>>runScript:
 msgid ""
 "Oops, object \"{1}\" no longer has\n"
@@ -1407,27 +1453,29 @@
 msgid "Expected a Point but instead got "
 msgstr "ակնկալվում էր կետ, բայց... "
 
-#: Etoys-Scripting,Player>>setPrecisionFor:
-msgid "How many decimal places? (currently {1})"
-msgstr "Քանի՞ տասնորդական (ներկայումս {1})"
-
 #: Etoys-Scripting,Player>>slotInfoButtonHitFor:inViewer:
-msgid "change value type"
-msgstr "փոխել արժեքի տեսակը"
+msgid "change the name, type, and/or decimal places settings for this variable"
+msgstr ""
+"փոխիր անվանումը, տեսակը, և/կամ տասնորդական դիրքերի կարգավորումները այս "
+"փոփոխականի համար"
 
 #: Etoys-Scripting,Player>>slotInfoButtonHitFor:inViewer:
 msgid "grab morph"
 msgstr "վերցնել ձևույթը"
 
 #: Etoys-Scripting,Player>>slotInfoButtonHitFor:inViewer:
+msgid "modify \"{1}\""
+msgstr "փոփոխել \"{1}\""
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>slotInfoButtonHitFor:inViewer:
+msgid "remove this variable from this object"
+msgstr "տեղափոխել այս փոփոխականը այս օբյեկտից"
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>slotInfoButtonHitFor:inViewer:
 msgid "remove \"{1}\""
 msgstr "ջնջել \"{1}\""
 
 #: Etoys-Scripting,Player>>slotInfoButtonHitFor:inViewer:
-msgid "rename \"{1}\""
-msgstr "վերանվանել \"{1}\"-ը"
-
-#: Etoys-Scripting,Player>>slotInfoButtonHitFor:inViewer:
 msgid "{1} is used for vector operations"
 msgstr "\"{1}\"-ը կիրառվում է վեկտորային գործառույթների համար"
 
@@ -1637,6 +1685,10 @@
 msgid "Drag from here to get a parameter tile"
 msgstr "Սեղմեք և սահեցրեք այստեղից պարամետրերի մասնիկը տեսնելու համար"
 
+#: Etoys-Scripting,ScriptEditorMorph>>buttonToOpenOrCloseThisScript
+msgid "show or hide the script named {1} "
+msgstr "ցուցադրել կամ թաքցնել {1} անվանումով սցենարը "
+
 #: Etoys-Scripting,ScriptEditorMorph>>chooseFrequency
 msgid "Choose frequency (current: {1})"
 msgstr "Ընտրել հաճախականությունը (ներկայումս` {1})"
@@ -1673,6 +1725,10 @@
 msgid "Script Editor"
 msgstr "Սցենարի Խմբագրիչ"
 
+#: Etoys-Scripting,ScriptEditorMorph>>offerScriptorMenu,ScriptEditorMorph>>offerSimplerScriptorMenu
+msgid "button to show/hide this script"
+msgstr "սցենարի գործարկման կոճակ"
+
 #: Etoys-Scripting,ScriptEditorMorph>>offerScriptorMenu,ScriptEditorMorph>>offerSimplerScriptorMenu,ScriptInstantiation>>offerShiftedMenuIn:
 msgid "destroy this script"
 msgstr "Վերացնել այս սկրիպտը"
@@ -1958,11 +2014,6 @@
 msgid "switch to previous costume"
 msgstr "անցնել նախորդ հանդերձին"
 
-# Ճապոներեն. "Մազե գնդակ", փափուկ, բրդե գնդիկ: Ժամանակակից երաժշտական ոճ. Սկրիպտային աղյուսիկներով /մասնիկներով/ ծրագրատեսակ;
-#: Etoys-Scripting,StandardViewer>>likelyCategoryToShow
-msgid "kedama"
-msgstr "kedama"
-
 #: Etoys-Scripting,Viewer>>chooseVocabulary
 msgid "Choose a vocabulary"
 msgstr "Ընտրել բառարանը"
@@ -3336,10 +3387,35 @@
 msgstr "պտտել"
 
 #: Protocols-Type_Vocabularies,DataType>>addWatcherItemsToMenu:forGetter:
+msgid "attach an unlabeled readout to the object which shows the value of this variable"
+msgstr "օբյեկտին կցել անպիտակ արտածում, որը ցուցադրում է այս փոփոխականի արժեքը"
+
+#: Protocols-Type_Vocabularies,DataType>>addWatcherItemsToMenu:forGetter:
+msgid "attached labeled watcher"
+msgstr ""
+
+#: Protocols-Type_Vocabularies,DataType>>addWatcherItemsToMenu:forGetter:
+#, fuzzy
+msgid "attached watcher"
+msgstr "մանրամասների զննիչ"
+
+#: Protocols-Type_Vocabularies,DataType>>addWatcherItemsToMenu:forGetter:
 msgid "detailed watcher"
 msgstr "մանրամասների զննիչ"
 
 #: Protocols-Type_Vocabularies,DataType>>addWatcherItemsToMenu:forGetter:
+msgid "make a readout showing the name and value of this variable, and attach it to the object itself"
+msgstr ""
+
+#: Protocols-Type_Vocabularies,DataType>>addWatcherItemsToMenu:forGetter:
+msgid "obtain a labeled readout which shows the object name and the name and value of this variable"
+msgstr ""
+
+#: Protocols-Type_Vocabularies,DataType>>addWatcherItemsToMenu:forGetter:
+msgid "obtain an unlabeled readout which shows the value of this variable"
+msgstr ""
+
+#: Protocols-Type_Vocabularies,DataType>>addWatcherItemsToMenu:forGetter:
 msgid "simple watcher"
 msgstr "պարզ զննիչ"
 
@@ -3364,3 +3440,34 @@
 #: UserObjects,Player150132>>setVersion
 msgid "version"
 msgstr "տարբերակ"
+
+#~ msgid "Sounds"
+#~ msgstr "ձայներ"
+
+#~ msgid "sorry -- no slots of that type"
+#~ msgstr "Ներեցե'ք, այդ կարգի մուտքեր չկան"
+
+#~ msgid "Region"
+#~ msgstr "Շրջան"
+
+#~ msgid "Subject"
+#~ msgstr "Թեմա"
+
+#~ msgid "Target Age"
+#~ msgstr "Նպատակային տարիքը"
+
+#~ msgid "name for new variable: "
+#~ msgstr "նոր փոփոխականի անունը "
+
+#~ msgid "New name for \""
+#~ msgstr "նոր անվանում ...ի համար"
+
+#~ msgid "change value type"
+#~ msgstr "փոխել արժեքի տեսակը"
+
+#~ msgid "rename \"{1}\""
+#~ msgstr "վերանվանել \"{1}\"-ը"
+
+# Ճապոներեն. "Մազե գնդակ", փափուկ, բրդե գնդիկ: Ժամանակակից երաժշտական ոճ. Սկրիպտային աղյուսիկներով /մասնիկներով/ ծրագրատեսակ;
+#~ msgid "kedama"
+#~ msgstr "kedama"


More information about the etoys-notify mailing list