[etoys-notify] [SVN][1968] Commit from Sugar Labs: Translation System by user cjl.: 155 of 155 messages translated (0 fuzzy).

commits at etoys.squeak.org commits at etoys.squeak.org
Tue Jul 2 00:34:16 EDT 2013


Repository: http://etoys.squeak.org/svn

Revision: 1968
Author:   pootle
Date:     2013-07-02 04:34:15 +0000 (Tue, 02 Jul 2013)
Log Message:
-----------
Commit from Sugar Labs: Translation System by user cjl.: 155 of 155 messages translated (0 fuzzy).

Modified Paths:
--------------
    trunk/po/hy/DrGeoII-Core.po

-------------- next part --------------
Modified: trunk/po/hy/DrGeoII-Core.po
===================================================================
--- trunk/po/hy/DrGeoII-Core.po	2013-07-02 04:34:02 UTC (rev 1967)
+++ trunk/po/hy/DrGeoII-Core.po	2013-07-02 04:34:15 UTC (rev 1968)
@@ -2,8 +2,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-08-31 22:08-0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-02-17 08:47+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-25 00:55-0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-06-25 23:00+0200\n"
 "Last-Translator: Chris <cjl at laptop.org>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
 "Language: hy\n"
@@ -13,7 +13,7 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
 "X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
 "X-Etoys-Domain: DrGeoII-Core\n"
-"X-Etoys-SystemVersion: etoys4.1.2 of 31 August 2011 update 2397\n"
+"X-Etoys-SystemVersion: etoys5.0 of 25 June 2012 update 2407\n"
 
 #: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>angleButtonData
 msgid "Angle"
@@ -25,11 +25,11 @@
 
 #: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>arcButtonData
 msgid "Arc"
-msgstr "Կոր"
+msgstr "Աղեղ"
 
 #: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>arcButtonData
 msgid "Arc-circle defined by three points."
-msgstr "Կոր-շրջանագիծ` երեք կետերով սահմանված"
+msgstr "Աղեղ-շրջանագիծ` երեք կետերով սահմանված"
 
 #: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>circleButtonData
 msgid "Circle"
@@ -47,7 +47,7 @@
 
 #: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>coordinatesButtonData
 msgid "Vector or point coordinates, circle or line equation."
-msgstr "Վեկտորային կամ կետային դիրքացույցներ, շրջանագծի կամ գծի հավասարեցում:"
+msgstr "Վեկտորային կամ կետային դիրքացույցներ, շրջանագծի կամ գծի հավասարում:"
 
 #: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>createMultipleString
 msgid "create multiple"
@@ -55,8 +55,7 @@
 
 #: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>distanceButtonData,DrGeoPresenter>>editGroupButtonData
 msgid "Distance between objects, curve length, free value"
-msgstr ""
-"Օբյեկտների միջև հեռավորությունը, կորագծի երկարությունը, ազատ մեծությունը"
+msgstr "Օբյեկտների միջև հեռավորությունը, աղեղի երկարությունը, ազատ մեծությունը"
 
 #: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>distanceButtonData
 msgid "Distance, length, value"
@@ -72,7 +71,7 @@
 
 #: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>eraserButtonData
 msgid "Erase and object and all its depedencies."
-msgstr "Ջնջել թե օբյեկտը թե նրա կախումները:"
+msgstr "Ջնջել թե օբյեկտը թե նրա օժանդակ տարրերը:"
 
 #: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>eraserButtonData
 msgid "Eraser"
@@ -81,8 +80,8 @@
 #: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>freePointButtonData
 msgid "Click to create a point: free point on the background, on a curve or on two curves intersection."
 msgstr ""
-"Սեղմեք կետ ստեղծելու համար. ազատ կետ ֆոնի վրա, կորագծի վրա կամ երկու "
-"կորագծերի հատման կետում:"
+"Սեղմեք` կետ ստեղծելու համար. ազատ կետ ֆոնի վրա, աղեղի վրա կամ երկու աղեղների "
+"հատման կետում:"
 
 #: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>freePointButtonData
 msgid "Point"
@@ -113,10 +112,10 @@
 msgstr "Տեղադրել վանդակի վրա:"
 
 #: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>groupButtonData
-msgid "Create a selection group. To do a selection: i. set moving object mode, ii. select a zone by shift+drag over a backgroudn area."
+msgid "Create a selection group. To do a selection: i. set moving object mode, ii. select a zone by shift+drag over a background area."
 msgstr ""
 "Ստեղծել ընտրյալ խումբ: Ընտրությունը կատարելու համար. ա. սահմանել շարժվող "
-"օբյեկտների եղանակը բ. ընտրել գոտին` սեղմելով shift և սահեցնելով հետին "
+"օբյեկտների ռեժիմը,  բ. ընտրել գոտին` սեղմելով shift և սահեցնելով հետին "
 "ֆոնային հատվածում:"
 
 #: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>groupButtonData
@@ -128,7 +127,7 @@
 msgstr "Սիմետրիկ արտապատկերում (սանդղակ)"
 
 #: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>homothetyButtonData
-msgid "Object transformation by homothety: select a point, a value and a geometric object.The first selected point is the homothety center."
+msgid "Object transformation by homothety: select a point, a value and a geometric object. The first selected point is the homothety center."
 msgstr ""
 "Մարմնի ձևափոխումն արտապատկերման միջոցով. ընտրել կետը, արժեքը և երկրաչափական "
 "մարմինը: Առաջին ընտրված կետը արտապատկերի կենտրոնն է:"
@@ -151,7 +150,7 @@
 
 #: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>locusButtonData
 msgid "Locus defined by a free point on a curve and a relative point."
-msgstr "Երկրաչափական տեղ` կորի վրա ազատ կետով և հարաբերական կետով սահմանված:"
+msgstr "Երկրաչափական տեղ` աղեղի վրա ազատ կետով և հարաբերական կետով սահմանված:"
 
 #: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>macroBuildButtonData
 msgid "Build macro"
@@ -159,7 +158,7 @@
 
 #: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>macroBuildButtonData
 msgid "Construct a macro-construction with input and output items."
-msgstr "Կառուցել մակրո կառույց մուտքագրման և ելքագրման տարրերով:"
+msgstr "Կառուցել մակրո -կառույց` մուտքագրման և ելքագրման տարրերով:"
 
 #: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>macroDeleteButtonData
 msgid "Delete a macro-construction from the registry."
@@ -273,7 +272,7 @@
 msgstr "Անդրադարձում"
 
 #: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>rotationButtonData
-msgid "Object transformation by rotation: select a point, a value and a geometric object.The first selected point is the rotation center."
+msgid "Object transformation by rotation: select a point, a value and a geometric object. The first selected point is the rotation center."
 msgstr ""
 "Մարմնի ձևափոխում պտույտի միջոցով. ընտրել մեկ կետ, արժեքը և երկրաչափական "
 "մարմինը: Առաջին ընտրված կետը պտույտի կենտրոնն է:"
@@ -371,7 +370,7 @@
 msgid "An interactive geometry canvas to draw dynamic geometric sketch. Open the Morph menu to get access to the construction tools and more."
 msgstr ""
 "Փոխներգործուն երկրաչափական \"կտավ\" դինամիկ երկրաչափական ուրվանկար նկարելու "
-"համար: Բացել ձևույթների (Morph) ցանկը կառուցման գործիքներից և այլնից "
+"համար: Բացել ձևույթների (Morph) ցանկը` կառուցման գործիքներից և այլնից "
 "օգտվելու համար:"
 
 #: DrGeoII-Core-App,DrGService>>addCustomMenuItems:hand:,DrGService>>popupMenu
@@ -421,7 +420,7 @@
 
 #: DrGeoII-Core-Builder,DrGScriptPlayer>>description
 msgid "no comment, write one at the beginning of the script source code"
-msgstr "Առանց մեկնաբանության, սցենարի աղբյուրի կոդի սկզբում գրել մեկը"
+msgstr "Մեկնաբանություններ չկան, սցենարի աղբյուրի կոդի սկզբում գրել մեկը"
 
 #: DrGeoII-Core-Item,DrGAngle2VectorsItem>>adaptiveDescriptiveName
 msgid "This oriented angle %1"
@@ -592,7 +591,7 @@
 msgid "Several objects can be selected. Please, select one clicking the mouse."
 msgstr ""
 "Կարող են ընտրվել մի քանի մարմիններ: Խնդրեմ, ընտրեք որևիցե մեկը` քլիք անելով "
-"մկնիկին:"
+"մկնիկի ստեղնին:"
 
 #: DrGeoII-Core-Tool,DrGFlyPointBuildToolState>>handleMouseAt:
 msgid "This intersection"
@@ -613,7 +612,7 @@
 msgstr ""
 "Կառուցել Մակրո կառույց \n"
 "\n"
-" 1. Առաջինը ընտրել մուտքային չափանիշները, \n"
+" 1. Առաջինն` ընտրել մուտքային չափանիշները, \n"
 " 2. Այնուհետև ընտրել ելքային չափանիշները, \n"
 " 3. Այնուհետև ընտրել անուն և նկարագիր \n"
 " 4. Վերջում հաստատել ընտրությունը;"
@@ -649,14 +648,14 @@
 " 1. First select a macro-construction from the list,\n"
 " 2. Select items on the figure. Only items relevant\n"
 " to the selected macro-construction are selectable.\n"
-" Once enought items are selected, the macro is\n"
+" Once enough items are selected, the macro is\n"
 " automaticly executed.\n"
 " To start press the 'next' button."
 msgstr ""
 "Գործարկելու համար Մակրո կառույցը. \n"
 "\n"
 " 1. Սկզբում ցանկից ընտրել մակրո կառույցը, \n"
-" 2. Պատկերի վրա ընտրել տարրերը: Միայն ընտրված մակրո կառույցինհամապատասխան "
+" 2. Պատկերի վրա ընտրել տարրերը: Միայն ընտրված մակրո կառույցին համապատասխան "
 "տարրերը կարող են ընտրվել\n"
 " Բավարար քանակի տարրեր ընտրելուց հետո, մակրոն \n"
 " ինքնաբերաբար կգործարկվի \n"
@@ -688,16 +687,14 @@
 "\n"
 " 1. First select a script from the list,\n"
 " 2. Select items on the figure.\n"
-" Once enought items are selected, the script is\n"
+" Once enough items are selected, the script is\n"
 " inserted in the figure close to the latest selected item.\n"
 " To start press the 'next' button."
 msgstr ""
-"Օգտագործել սցենարը \n"
-"\n"
-" 1. Սկզբում ցանկից ընտրել սցենարը, \n"
-" 2. Պատկերի վրա ընտրել տարրը: Բավարար քանակի տարրեր ընտրելուց հետո, սցենարը "
-"կտեղադրվի վերջում ընտրված տարրի մոտ գտնվող պատկերի վրա: Մեկնարկի համար "
-"սեղմել 'next' (\"Հաջորդը\") կոճակը"
+"Սցենարը կիրառելու համար\n"
+" 1. Նախ` ցանկից ընտրել սցենարը 2. Պատկերի վրայից ընտրել տարրը Երբ բավական "
+"քանակի տարրեր են ընտրված` սցենարը զետեղվում է պատկերի մեջ, ամենավերջին "
+"ընտրված տարրի մոտ Սկսելու համար սեղմել  'next' /Հաջորդը/ կոճակը:"
 
 #: DrGeoII-Core-UI,DrGWizardScript>>firstPage
 msgid "Use a script in the figure"


More information about the etoys-notify mailing list